Wedstrijdreglement ‘Bongo Bon’ van 1/03/2023 tot 31/06/2023

Artikel 1 – Organiserend bedrijf – Organisator

De vennootschap Coriotech nv gevesigd te Boutersemdreef 30a, 2240 Zandhoven met ondernemingsnummer BE 0478.238.308 (hierna “de organisator’), organiseert een online wedstrijd zonder aankoopverplichting: een wedstrijd geldig van 01/03/2023 tot 30/06/2023.

Artikel 2 – De deelnemers

De wedstrijd is gereserveerd voor individuen en volwassenen die in België, Luxemburg of Nederland wonen. Personen die in welke hoedanigheid dan ook hebben deelgenomen aan de organisatie van de wedstrijd, evenals hun respectieve families die onder hetzelfde dak wonen, kunnen niet deelnemen aan het spel. Deelname aan het spel impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de deelnemer van deze regels en het principe van het spel.

Artikel 3 – Wedstrijdvoorwaarden

Deelname aan de wedstrijd is gratis en niet onderworpen aan enige aankoopverplichting. Het organiserende bedrijf kan ten allen tijde eenzijdig iedere persoon voor een bepaalde periode of definitief uitsluiten aan de deelname of aan de verdere deelname van de wedstrijd, en dit in geval van een inbreuk op minstens één van de deelnemingsvoorwaarden van de wedstrijd, of in geval van bedrog, misbruik, misleiding of in geval van valsspelen in de meest ruime zin, of als deze persoon de wedstrijd mogelijks op enige wijze rechtstreeks of onrechtstreeks op ongeoorloofde wijze tracht te beïnvloeden. Elke persoon, die beantwoord aan de wedstrijdvoorwaarden, mag maar 1 keer deelnemen aan deze wedstrijd. Bij vermoeden of vaststelling van meervoudige deelname wordt deze persoon uitgesloten van deze wedstrijd.

De wedstrijd begint op één maart tweeduizend drieëntwintig (17-02-2023) en eindigt op dertig juni tweeduizend drieëntwintig (30-06-2023) om 24.00 uur. De wedstrijd is een online wedstrijd die uitsluitend is bestemd voor mensen wonende te België, Luxemburg of Nederland. Deelneming kan enkel en alleen via het Internet. Gedurende de looptijd van de wedstrijd kan per persoon slechts één keer worden deelgenomen aan de Wedstrijd (zelfde e-mailadres). Voor deelname aan de wedstrijd dient de deelnemer hiervoor te klikken op de button ‘Naar de wedstrijd’:

 1. De voorwaarden verbonden aan de wedstrijd te aanvaarden
 2. De wedstrijdvragen te beantwoorden
 3. De schiftingsvraag zo juist mogelijk te beantwoorden
 4. Volgende persoonsgegevens na te laten en uitdrukkelijke toestemming te geven aan de organisator om hen functioneel te verwerken in het kader van de wedstrijd: e-mailadres, naam, voornaam

De deelnemer is exclusief en integraal verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die hij aan de organisator mededeelt. Formulieren met foutieve persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot een ongeldig e-mailadres, kunnen automatisch en zonder enige voorafgaande kennisgeving aan de betrokken deelnemer nietig worden verklaard.
De organisator behoudt zich het recht voor om de correctheid en/of volledigheid van de overgemaakte persoonsgegevens ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving rechtstreeks en/of onrechtstreeks – al dan niet via een tussenpersoon – te controleren.

Artikel 4 – Aanwijzing van de winnaar

De winnaar wordt geselecteerd op drie juli tweeduizend drieëntwintig (03-07-2023). De organisator brengt hem/haar per e-mail, op het e-mailadres dat zij hebben opgegeven bij deelname aan de wedstrijd, op de hoogte. De winnaar stemt uitdrukkelijk in dat de organisator ten allen tijde rechtstreeks of onrechtstreeks – al dan niet via een tussenpersoon – zijn/haar identiteit en geboortedatum kan controleren. Alle mogelijke fouten of onvolkomenheden – ongeacht of ze bewust of onbewust zijn gebeurd – leiden automatisch zonder voorafgaande kennisgeving tot diskwalificatie van de deelnemer aan de wedstrijd en tot de integrale ongeldigheid van zijn/haar deelname aan de wedstrijd. De verliezers van de wedstrijd worden op geen enkele wijze individueel ervan op de hoogte gebracht.

De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht. De winnaar heeft drie dagen tijd, te rekenen vanaf de verzending van de e-mail door de organisator, om zich duidelijk kenbaar te maken op het contactpunt dat de organisator daartoe voorziet. Indien een winnaar dit nalaat tijdig te doen conform de voorwaarden die de organisator oplegt, dan vervalt zijn/haar prijs automatisch van rechtswege en kan deze prijs aan een andere winnaar worden toegekend. Met de deelname aan de wedstrijd en dit met inbegrip van het invullen van de vereiste persoonsgegevens, verleent de deelnemer uitdrukkelijk de toestemming aan de organisator om zijn/haar persoonsgegevens functioneel te verwerken in het kader van de wedstrijd. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de geldende wetgeving.

Wedstrijdprincipe: – De deelnemer geeft een correct antwoord op onderstaande wedstrijdvragen

 • Welke van de volgende uitspraken over firewalls is correct?
 1. Een firewall is een toestel dat enkel virussen uit het netwerk haalt.
 2. Firewalls zorgen voor het uitzenden van wifi, zodat gasten hiermee kunnen verbinden.
 3. Alle data die naar het internet passeert gaat door een firewall, deze kan dan bepaalde poorten en IP-adressen blokkeren.

De deelnemer geeft een zo correct mogelijk antwoord op volgende vraag: Hoeveel geldige deelnames zullen wij in het totaal hebben ontvangen tegen het einde van de wedstrijd (01/07/2023)?
De winnaars worden bepaald in functie van de correctheid van de hoofdvraag. In geval van ex-aequo brengt de schiftingsvraag uitsluitsel: wie het correcte antwoord het dichtst benadert, wint. Indien er dan nog een ex-aequo zou worden vastgesteld, dan wint de deelnemer waarvan we het als eerste de antwoorden ontvingen, via elektronische weg naar het contactpunt van de organisator.

Artikel 5 – Prijzen

Er is in totaal één (1) prijs tijdens de wedstrijd: Helikoptervlucht met cava boven Brugge en Knokke-Heist voor 2. De organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs en kan op geen enkel ogenblik op enige wijze aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen, nalatigheden of voor enige schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.
Een prijs is ondeelbaar en moet integraal worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. De prijs is persoonlijk en kan in geen geval worden terugbetaald, zelfs niet gedeeltelijk, noch overgedragen, noch geruild. De winnaar is zelf integraal aansprakelijk voor het gebruik van zijn/haar prijs.
Deelname aan de wedstrijd impliceert de integrale kennis, het begrijpelijk karakter en de aanvaarding van alle kenmerken en beperkingen van het Internet, waaronder maar niet beperkt tot de technische prestaties van het Internet, het risico op onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het Internet, de afwezigheid van afdoende beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
De organisator kan op geen enkel ogenblik op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor onder meer maar niet beperkt tot:

 • Transmissies via het Internet.
 • Onvoldoende of slecht functioneren van het Internet en/of de gebruikte software en/of hardware. • De rechtstreekse en/of onrechtstreekse gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken en/of onvoldoende aangepaste hardware en/of software aan de huidige stand van ontwikkeling en technologie.
 • Voor alle mogelijke technische en/of software– en/of hardware gebreken.

De organisator kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor alle mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse, voorzienbare of onvoorzienbare schade als gevolg van een onderbreking, om het even welke disfunctie, het tijdelijk of blijvend geheel of gedeeltelijk disfunctioneren in de meest ruime zin van de verbinding met de website coriotech.be, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd ongeacht de reden. De Organisator heeft het recht om onaangekondigd de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen, uit te stellen en te vervolledigen. Hij zal niet verantwoordelijk worden geacht en geen enkele vergoeding kan opgeëist worden. Eventuele wijzigingen in het Reglement zijn toegelaten. De Deelnemers of enige andere personen kunnen geen aanspraak maken op individuele informatie noch op schadevergoedingen en intresten. Indien de Organisator gedwongen zou zijn om vroegtijdig een einde te maken aan de Wedstrijd, de Wedstrijd te wijzigen of stop te zetten op grond van het niet passende gedrag van één van de Deelnemers of zelfregulerende of wettelijke redenen, behoudt de Organisator zich het recht voor om vergoeding van de daardoor geleden schade te vorderen.

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn/haar website te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Artikel 6 – Aanvaarding van de regels

Als gevolg van de deelname erkennen de deelnemers uitdrukkelijk volledig, begrijpelijk en afdoende voorafgaand te zijn geïnformeerd omtrent het algemene en/of specifieke wedstrijdreglement dat betrekking heeft op de wedstrijd, en dit ook integraal te allen tijde te aanvaarden en onverkort na te leven.
De organisator behoudt zich het recht voor om eventuele klachten te onderzoeken en onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepelijk.
Klachten kunnen verstuurd worden via e-mail naar marketing@coriotech.be met vermelding van ‘Wedstrijd Bongo Bon’ voor 1 juli 2023.
Uitslagen en beslissingen van de organisator (en de eventuele wedstrijdjury) kunnen om geen enkele reden op geen enkel ogenblik worden aangevochten. De uitslag van de wedstrijd is op geen enkel ogenblik vatbaar voor enige discussie, en de deelnemers kunnen op geen enkel ogenblik enig verzoek om welke reden rechtstreeks of onrechtstreeks richten tot de organisator en/of een hiermee verbonden persoon omtrent de resultaten van een andere deelnemer, behoudens wanneer er sprake is van een door de wet of bij rechterlijke beslissing opgelegde wettelijke vertegenwoordiging.

De organisator kan op geen enkel ogenblik op enige wijze aansprakelijk worden gesteld als er essentiële of detailmatige aspecten van de wedstrijd op enige wijze worden gewijzigd of aangepast, wanneer er als gevolg van een technisch probleem niet (tijdig) kan worden deelgenomen aan de wedstrijd of wanneer de wedstrijd wordt geannuleerd, als gevolg van een reden waar de organisator vreemd aan is. De Deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten betreffende toepassing of de uitlegging van de Wedstrijd eerst te proberen een minnelijke oplossing te vinden met de Organisator alvorens andere stappen te ondernemen.
De organisator kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen zonder dat hij dit op enige wijze op enig ogenblik moet communiceren aan derden.

Artikel 7 – Bescherming van persoonsgegevens

De organisator slaat de persoonsgegevens, die door de deelnemer bij zijn registratie worden medegedeeld, op in een gegevensbestand van de organisator. De organisator gebruikt deze gegevens voor wedstrijdadministratie zoals het nagaan van de vereisten voor deelname, het identificeren van de winnaar en het contacteren van de deelnemer in verband met zijn deelname of prijs. Het privacybeleid van de organisator bevat meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens en het uitoefenen van rechten met betrekking tot persoonsgegevens voor deelnemers. Je hebt het recht op toegang en op verbetering van je persoonsgegevens. Je kunt dit recht uitoefenen door een aangetekende brief te sturen naar de hierboven vermelde maatschappelijke zetel van Coriotech.
Indien er discussie zou ontstaan met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens dient de organisator aangeschreven te worden. Als er toch geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kan de Deelnemer een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Artikel 8 – Toepasselijk recht, bevoegdheidsverdeling

De organisator tracht de relevante Belgische regelgeving te respecteren in het algemeen en de regelgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens in het bijzonder, waaronder maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (BS 05 september 2018), na te leven. Het Reglement en het verloop van de Wedstrijd zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In het geval van een geschil zijn de rechtbanken van Antwerpen, exclusief bevoegd.

Opgemaakt te Antwerpen , 10/03/2023